ویژگی های مرکز کنترل پنج کانال

ویژگی های مرکز کنترل پنج کانال

ویژگی های مرکز کنترل پنج کانال

و تنظیم زمان عملکرد موتور : قابلیت حفظ برنامه ریزی و ریموترهای لرن شده هنگام قطع برق : قابلیت اتصال لیمیت سوئیچ الکترونیکی جهت تشخیص مانع در

هنگام بسته شدن کرکره و قابلیت انتخاب عملکرد مرکز کنترل به صورت CH-5یا CH-1

تشریح عملکرد مرکز کنترل

 

پس از سیم بندی صحیح دستگاه طبق نقشه مرکز کنترل، به موارد زیر توجه داشته باشید– LED

مرکز کنترل به محض روشن شدن 2 ثانیه روشن می ماند، سپس در حالت کارکرد عادی قرار می گیرد

مرکز کنترل دارای دو مد عملکرد5-CHویا1CHاست.

مد CH-5 :در این مد برای بالا بردن. پائین آوردن و همچنین ایست کردن کرکره فقط یکی از دکمه های لوی ریموت کنترل بتا که با مرکز کنترل لرن شده است، استفاده میشود. در این حالت دکمه ریموت به صورت بالا، ایست. این عمل خواهد کرد

مدCH-1:در این مد، مرکز کنترل با سه دکمه ریموت کنترل عمل خواهد کرد. به این ترتیب که دکمه های B جهت بالا بردن( A

. up جهت پایین آوردن (Down و C به عنوان ایست (Stop) عمل خواهند کرد.

عملکرد لیمیت سوئیچ الکترونیکی

در صورت برخورد کرکره با مانع در حین پایین آمدن، 2 تیغه انتهایی کرکره که لیمیت سوئیچ الکترونیکی روی آنها نصب شده اند، در همان لحظات اولیه برخورد، فشرده می شوند و سیگنال تشخیص مانع به مرکز کنترل ارسال خواهد شد. به محض دریافت این سیگنال، مرکز کنترل برای افزایش ایمنی، حرکت کرکره را متوقف می نماید با دریافت فرمان بعدی از ریموت کنترل (در مد5 كانال) کرکره به سمت بالا هدایت می گردد. بنابراین از بروز آسیمهای جدی و خسارت به اشیا جلوگیری خواهدشد.

طريقه لرن کردن ریموت

کلید LEARN را به مدت یک ثانیه فشار داده LED به حالت چشمک زن سریع میرود سپس دکمه را رها کنید

کلید مورد نظر ریموت بتا را (کلیدی که در حالت 5 کانال فصد کار کردن با آن را داریم فشار داده و به مدت یک ثانیه نگه دارید. لرن شدن ریموتیا چهار بار چشمک زدن سریعتایید می شود،

طريقه لرن کردن لیمیت سوئیچ الکترونیکی بتا

لرن کردن لیمیت سونبع الکترونیکی همانند لرن کردن ریموت کنترل است. و کلیدLEARN را به مدت یک ثانیه فشار داده، LED به حالت چشمک زن سریع میرود، سپس دکمه LEARN را رها کنید : اهرم کنتاکت لیمیت سونبع الکترونیکی بتا (فرستنده) که می خواهید با دستگاه لرن بشود را فشار داده و به مدت یک ثانیه نگهدارید. این شدن لیمیت سوئیچ با چهار بار چشمک زدن سریع تابید میشود.

پاک کردن حافظه مرکز کنترل

: کلیدLEARN را فشرده و به مدت 10 ثانیه نگهدارید – LED پس از چندین بار چشمک زدن سریع در حالت دائم روشن می ماند و پس از رها کردن دکمه LEARN ، پاک کردن کل حافظه با چند بار چشمک زدن سریع ناہید میشود. تذکور، بعد از پاک کردن کل حافظه، زمان عملکرد موتور 3 دقیقهبرنامه ریزی می شود. (برای تغییر دادن این زمان به نحوه تنظیم زمان عملکرد موتور مراجعه کنید) همچنین مد کاری مرکز کنترل در حالت CH-5 قرار میگیرد

تغيير مد کاری مرکز کنترل

کلید TIME را فشرده و به مدت 10 ثانیه نگهدارید

LED پس از چندین بار چشمک زدن سریع در حالت دانم روشن می ماند. دکمه TIME را رها کنید در صورتی که پس از انجام مراحل فون LED سه بار چشمک بزند، مرکز کنترل در مد C-5 عمل خواهد کرد و در صورتی که LED شش بار چشمک بزند مرکز کنترل در مد C-1 عمل خواهد کرد. با تکرار مراحل فوق یکی از مدهای کاری قابل انتخاب می باشد.

نحوه تنظیم مدت زمان عملکرد موتور

: ابتدا کرکره را تا انتها پایین آورده و دکمه TIMEروی مرکز کنترل را 1 ثانیه فشار داده و رها کنید،LED شروع به چشمک زدن سریع می کند

دکمه ریموتی که به مرکز کنترل لرن شده را یک بار فشار دهید تا کرکره کاملا بالا برود.

پس از آن که کرکره کامل باز شد دکمه ريموت را یک بار دیگر فشار دهید

این فاصله زمانی ثبت شده و همیشه پس از طی این زمان برق موتور قطع می شود

تذكر تعيين مدت زمان عملکرد موتور فقط و فقط برای حفاظت از موتور انجام می شود و حتما می بایست میکروسوئیچ موتور نیز برای حفاظت بیشتر تنظیم گردد.

 

نحوه نصب لیمیت سوئیچ الکترونیکی

لیمیت سونی ها در دو طرف 2 تیغه انتهایی کرکره نصب می شوند. پایه محرک لیمیت سونی (1) روی لبه تیغه بالایی کرکره و قسمت فرستنده سیگنال (2) آن روی لبه پایینی تیغه کرکره نصب می شود، در صورتی که کرکره در زمان پایین آمدن به مانعی برخورد کند، فاصله بین دو تیغه کرکره مجمع شده و پایه محرک لیمیت سوئیچ، اهرم فرستنده (3) را تحریک کرده و سیگنال تشخیص مانع به مرکز کنترل ارسال خواهد شد. مرکز کنترل به محض دریافت سیگنال، حرکت کرکره را متوقف خواهد کرد. با دریافت فرمان بعدی از ریموت کنترل، کرکره به سمت بالا هدایت می گردد. بنابراین از بروز آسیب های جدی و خسارت به اشیا جلوگیری خواهد شد.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.